43  Zelfstandig  Verkennings  Eskadron
 

                
43 Zelfstandig Verkennings Eskadron van het regiment Huzaren van Boreel kwam onder de wapenen in maart 1949, in de Prins Willem-III kazerne te Amersfoort, waar het in juni 1949 werd opgericht, aangevuld met militairen van eerdere lichtingen en andere onderdelen.

Het onderdeel vertrok op 28 september van dat jaar onder leiding van Ritmeester R.O. van Manen met het troepentransportschip Volendam naar het toenmalige Nederlands IndiŽ.
Het was het laatste cavalerie-onderdeel dat naar IndiŽ werd uitgezonden .Elt.P.J.van der Bijll was de plaatsvervangend eskadronscommandant. De pelotonscommandanten,respectievelijk plaatsvervangende pelotonscommandanten, waren de dienstplichtige kornetten:
C.H.Verweij, L.Rombouts, 1e peloton
F.Broedelet, A.C.Vogel,2e peloton
W.S.E. Verbeek van der Sande kwartiermaker
M.ten Have, 3e peloton
J.Faber, stormpeloton
M.H. van der Werff (2eluitenant) , verzorgingspeloton.

Na een reis van een maand meerde de "Volendam" op 28 oktober af in de haven van Tandjong Priok. De ontscheping vond een dag later plaats,waarna het eskadron per trein naar Bandoeng werd vervoerd.

Na de tropenopleiding, die ten zuiden van Bandoeng plaatsvond, werd het 43ste verdeeld over verscheidene theeplantages in het Patoehagebied. In de periode
januari - mei 1950 werd het Patoehagebied verlaten en de pelotons verhuisden naar Bandoeng, Buitenzorg en Batavia. De eskadronsstaf en het verzorgingspeloton legerden op de Puntjak.De nodige ritten werden ter beveiliging van konvooien van Bandoeng uit gereden, o.a. naar Tjimahi, Garoet, Poerwakarta, Tji Kampek en Batavia. Na enkele maanden van betrekkelijke rust, waarbij het eskadron pelotonsgewijze verscheidene buitenposten bezette, werd het 1ste peloton overgeplaatst naar Batavia en gelegerd in de kazerne van het 10e Bataljon Infanterie.

Op 12 september 1950 werden vier huzaren van dit peloton naar Semarang overgeplaatst, alwaar zij werden ingedeeld bij het Peloton Pantserwagens "Midden-Java" Huzaren van Boreel. Op 28 september 1950 werden het 2e en 3e peloton te Batavia verzameld, om onder bevel van de eskadronscommandant te worden overgeplaatst naar Soerabaja, teneinde aldaar de taak van het 42ste Zelfstandig Verkenningseskadron (RHB) over te nemen. Per m.s. "Kota Inten" werd naar Soerabaja gevaren waar op 1 oktober 1950 werd gedebarkeerd. De beide pelotons werden gelegerd in de kazerne van de Militaire Politie. De belangrijkste taak van de pelotons zowel in Batavia als in Soerabaja was het voorkomen van ongeregeldheden tussen KNIL-militairen (Koninklijk Nederlands Indische Leger) en TNI-soldaten (Tentara Nasional Indonesia, het Indonesische leger).

In verband met deze opdracht werden veelvuldig in Batavia en Soerabaja in samenwerking met de MP (Militaire Politie)  patrouilles gereden. In de week voor Kerstmis 1950 ging het 3de peloton naar Malang, waar met jeeps werd gepatrouilleerd en transporten van KNIL-militairen naar Soerabaja werden begeleid. Op 7 april 1951 ging het 3e peloton terug naar Soerabaja. De beide pelotons begonnen nu met het overgeven van het materieel aan de TNI.

Tussen eind 1950 en april 1951 vond verbrokkeld, zowel varend per "Dorsetshire" , "Chitral" , "Nelly" , "New Australia", "Ormonde" en  "Zuiderkruis", als vliegend per Constellation, de "Tilburg" ( PH-T.E.T) en per DC4, de "Edam" ( PH-T.C.E ) de terugreis plaats. Een deel van 43 ZVE bevond zich onder de laatste Nederlandse militairen die thuisvoeren.

Vanaf 1952,zo kort na onze thuiskomst, werden drie herhalingsoefeningen gehouden, die tezamen ruim 100 dagen (!) hebben geduurd, de eerste van 21-04-1952 tot 14-06-1952 te Amersfoort, de tweede van 22-11-1954 tot 23-12-1954 te Amersfoort en Elsenborn (BelgiŽ) en de laatste van 16-10-1956 tot 08-11-1956 te Mill (N.Br.) en Vogelsang (Eifelgebied).

Oorspronkelijk bestond het onderdeel uit 281 man.
Van hen zijn in IndiŽ overleden:
Tlt. M.H. van der Werff 10-03-1950 Ereveld Pandoe bij Bandoeng
Kpl. A.Th. van de Elst 19-10-1950 Ereveld Menteng Poeloe bij Djakarta
Huz. J.K.Kuiper 29-01-1950 Ereveld Menteng Poeloe bij Djakarta
Huz. W.F.A.Nijhuis 20-02-1950 Ereveld Pandoe bij Bandoeng
Huz. J.W.Dijk 16-02-1950 Ereveld Pandoe bij Bandoeng
Huz. J.Herweijer 16-04-1950 Ereveld Pandoe bij Bandoeng
En in Nederland als het gevolg van het verblijf in IndiŽ 
Kpl. J.L.Moermond 07-07-1951 Begraafplaats te Vlaardingen

Vanaf 1964 werden er reŁnies georganiseerd.
Deze bijeenkomsten vinden als regel plaats in een kazerne in Amersfoort, eerst in de Willem-III kazerne, later in de Bernhardkazerne met uitzondering van 1999 toen een feestelijke reŁnie in de Kumpulan (Bronbeek) te Arnhem werd gehouden ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van 43 ZVE.

Tijdens onze reŁnie op 28 september 1991 ontving onze veteranen-commissie de Regimentslegpenning in zilver uit handen van de toenmalige commandant Luitenant-Kolonel J.H.Eleveld "wegens hun inzet in de afgelopen 40 jaren ter handhaving  van de in IndonesiŽ ontstane onderlinge banden, waarbij zij op bijzonder enthousiaste wijze middels het organiseren van reŁnies, fietstochten en het uitgeven van een informatieblad de basis hebben gelegd voor de heden nog aanwezige sterke verbondenheid".

Het overlijden van een dienstvriend wordt per e-mail of per telefoon doorgegeven. Deze snelle methode, hotline genoemd, vergroot de kans om in de gelegenheid te zijn de laatste eer te bewijzen.

Onze jaarlijkse fiets-vierdaagse is wellicht een unieke gebeurtenis in veteranenland.
Dit evenement vindt sinds 1988 plaats met als basis een kampeerboerderij of groeps -accommodatie.Vier dagen lang ervaren ongeveer 25 - 40 man van dit eskadron de sfeer 'van toen', er wordt geslapen op britsen-anno-1949, de originele reveille schettert (helaas nu mechanisch) wťťr te vroeg en het eten wordt bereid door onze toenmalige koks.Het fietsen wordt niet beschouwd als een doel maar als een middel. Waar mogelijk worden ook andere activiteiten georganiseerd.De jaarlijkse herdenking in Roermond wordt door gemiddeld twintig 43 ZVE-ers meegemaakt.

In 2004 nam 43 ZVE deel aan het Veteranen-defilť te Wageningen.Vanaf 2006 aan de Nederlandse Veteranendag te Den Haag.
Ons  contactblad Huzarenstukjes verschijnt twee maal per jaar. Het symbool van 43 Z.V.E. is de kolbak,dat zowel het metalen mouwschildje als ons rijdend materieel sierde.

Op 26 september 2006 zijn te Amersfoort de veteranen van 43 ZVE  door de commandant van 43 BVE opgenomen als 6e peloton van 43 BVE RHHB

Op 26 september 2008, ontving de heer D. Veensta, reŁcommissielid sinds 1964 ten overstaan van alle aanwezigen  op de reŁnie van 43 ZVE op de Bernhardkazerne te Amersfoort, uit handen van de loco-burgemeester van de gemeente Amersfoort een  Koninklijke onderscheiding, daarbij werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, wegens zijn grote, niet aflatende inzet voor het 43 ZVE, zoals het voeren van de administratie, het fungeren als correspondentieadres, het beheren van de hotline, het samenstellen en doen uitgeven van het 43 ZVE contactblad "Huzarenstukjes", als initiatiefnemer van "Weekje 43" en tot heden het steeds actualiseren van richtlijnen betreffende de zaken, die de onderlinge band van de Oud-IndiŽ Veteranen van 43 ZVE kunnen verbeteren.

Op 25 september 2009 herdacht 43 ZVE, door het houden van een jubileumreŁnie, dat het eskadron 60 jaar geleden, op 28 september 1949, werd ingescheept op het  ss.Volendam, voor  vertrek naar het toenmalig Nederlands IndiŽ.

Tijdens de voorbereidingen van de jubileumreŁnie werd vastgesteld, dat nooit enig contact was geweest met de familie van onze gesneuvelde vrienden. Om te trachten
deze nalatigheid te herstellen is naar deze families ge- zocht, zijn later contacten gelegd en hebben commissie- leden bezoeken bij hen afgelegd.
Uit gesprekken met de families van de in IndiŽ gesneuvelden is duidelijk gebleken dat de commissie met deze actie een gouden greep heeft gedaan en hebben de diverse families tijdens de reŁnie vele contacten kunnen leggen met speciale vrienden van hun achter gebleven broer, oom of zwager.

Het mag niet onvermeld blijven, dat een extra uitgave van Huzarenstukjes "60 jaar 43 ZVE" de vorige herdenkings - boeken van 1953 en van 1991 opvolgde. Een uitgave van 177 bladzijden, waarin men door het lezen van talloze ingezonden verhalen zich weer in de IndiŽ-tijd terug waande.

In het jaar 2009 had het merendeel van de leden van het 43 ZVE de leeftijd van 80 jaar bereikt . Om daar een speciaal tintje aan te geven  heeft iedereen dat jaar  op zijn verjaardag  een speciale  43 ZVE-gelukwens met speciale postzegel ontvangen.

Tijdens de reŁnie werden deelnemers aan de reŁnie, door een in uniform uit 1949 gestoken 43 ZVE-er, staande met een geweer voor een wachthokje, begroet. Tijdens de jubileumreŁnie werd een speciale herdenkingsceremonie  gehouden; aanwezig waren broers en zusters van de in IndiŽ gesneuvelden. Niet alleen de zeven op de plaquette vermelde omgekomenen, maar ook de later overleden eskadrons- vrienden werden herdacht.

De traditionele Indische maaltijd en tevens een bezoek van Neptunus met zijn dames heeft de goede sfeer van de jubileumreŁnie mede bepaald.

Als herinnering heeft bij vertrek iedereen een geschenk ontvangen. Het geschenk, een kubus van glas, waarin het wapen en de tekst "43 ZVE" dat middels een lasertechniek was ingebrand, had alom bewondering.
 
 Gegevens van de Volendam Reisverslag West-Java Verscheping naar Soerabaja Kota Inten Transportschepen waarmede naar Nederland is teruggekeerd KLM-vliegtuigen Eskadronsblad Huzarenstukjes Embleem 43 ZVE Materieel Prikbord Dagboek van Jos

Klik voor meer informatie op bovenstaande knoppen


  Terug